Днес: Четвъртък, Декември 08, 2022
http://tpp-sviloza.bg/modules/mod_image_show_gk4/cache/h-image01gk-is-104.pnglink
http://tpp-sviloza.bg/modules/mod_image_show_gk4/cache/h-image02gk-is-104.pnglink
http://tpp-sviloza.bg/modules/mod_image_show_gk4/cache/h-image03gk-is-104.pnglink
http://tpp-sviloza.bg/modules/mod_image_show_gk4/cache/h-image04gk-is-104.pnglink
«
»
Loading…

Съоръжения и инсталации

Производство на пара

В ТЕЦ-а са монтирани четири броя енергийни парогенератори тип ТП-47 производство на Таганрогския котлостроителен завод ТКЗ "Красной котельщик" с паропроизводство 170÷220 тона/час, налягане на прегрята пара 10 MPa и температура на прегрята пара 545 °С.

Парогенераторите са с “П” – образна компановка, естествена циркулация, еднобарабанни, с изкуствена тяга и с течно шлакоотделяне. Всеки парогенератор е съоръжен с мелнична система включваща две топкови мелници тип ШБМ 287/470 с производителност 16 т/ч, два бункера за сурово гориво, два прахови бункера (т.н. “междинни” бункери). За очистване на праха от димните газове са монтирани 8 бр. електрофилтри, по 2 към всеки котлоагрегат. Проектният пречистващ ефект е с 99% КПД при добро технологично състояние. След пречистване в електрофилтрите, димните газове от ТЕЦ Свилоза АД се изхвърлят през комин с височина 150 m.

Производство на електрическа енергия

От котлоагрератите произведената прегрята пара постъпва в Турбинен цех в който са монтирани два броя турбоагрегати тип ПТ 60-90/13. Турбините са:

  • двуцилиндрови – цилиндър високо налягане (ЦВН) и цилиндър ниско налягане (ЦНН);
  • два регулируеми пароотбора – промишлен (от 0,8 до 1,8 МРа; до 250т/ч) и топлофикационен (от 0,12 до 0,25 МРа; до 120 т/ч) и
  • пет нерегулируеми пароотбора включени в регенерационния цикъл на турбината.

Електрогенераторите тип ТВФ-60-2, производство на Ленинградския завод “Електросила”, са с активна мощност – 60 МW; пълна мощност – 75 МVA и работят на номинално напрежение 6,3кV с водородно охлаждане.

Производство на топла вода

В ТЕЦ-а са монтирани две бойлерни уредби за подгряване съответно на технологична и отоплителна вода, които не функционират от април 2006 година, но може да се въведат в експлоатация, ако има нужда.

- Бойлерна уредба №1 (технологична) – подсигурява гореща вода за технологични нужди с изходяща температура 135°С и входяща температура 70°С при Р до 0.7 МРа. Основните и съоръжения са: два основни бойлера (ОБ); два върхови бойлера (ВБ), две мрежови помпи (МП) и лятна мрежова помпа (ЛМП).
- Бойлерна уредба №2 (отоплителна) – подсигурява гореща вода за отоплителни и битови нужди с изходяща температура до 150°С (в зависимост от температурата на външния въздух) и входяща температура 70°С при Р до 0,7 МРа. Основните и съоръжения са: два основни бойлера (ОБ); един върхов бойлер (ВБ) и две мрежови помпи (МП).

Връзка с енергийната система на страната

Връзката на ТЕЦ-а с ЕЕС се осъществява в Открита разпределителна уредба за 110 kV (ОРУ). ОРУ се състои от две свързани помежду си шинни системи. В ОРУ са включени 3 броя изводи 110 kV, свързващи ТЕЦ с подстанциите: Свищов (“Щастливеца”), Левски (“Драгомирово”) и Белене (“Свилоза"). В електроразпределителната уредба на централата са монтирани два броя трансформатори за връзка с енергийната система. Те са тип ТМРПУ 75000/10 с мощност 75000kVА. Главна разпределителна уредба 6,3кV се състои от три шинни системи. Уредбата е свързана с ОРУ чрез трансформатори 75000 kVA и 14 броя изводи към консуматорите на площадката.

Производство на специални води

Необходимото количество води се изпомпва от р. Дунав в Брегова помпена станция (БПС), съоръжена с 4 помпи всяка с максимална производителност - 5400 м3/ч. Основното предназначение на ХВО към "ТЕЦ Свилоза" АД е химическо очистване на водата до параметри отговарящи на изискванията на Технологичния регламент на "ТЕЦ Свилоза" АД. Като основна суровина ХВО използува декарбонизирана вода (ДВ), която се получава след омекотяване чрез варова декарбонизация на водата в цех “Воден блок” към Свилоцел ЕАД. Производителността на ХВО за ЧОВ е 250 т/ч, а за ДОВ – 200 т/ч. Кондензатоочистващата инсталация в ХВО е предназначена и за химическо очистване на върнатия от производството кондензат. Производителността на кондензато-очистващата инсталация е 45 т/ч.

Изградена инфраструктура

Съществуващата инфраструктура е много добре развита и в отлично състояние. Тя е обща за всички останали заводи на площадката. Централата има ж.п. и шосейна връзка с транспортната мрежа на страната. Благодарение на собственото пристанище е установена оптимална логистична схема за снабдяване с въглища от Украйна и Русия.

"ТЕЦ Свилоза" АД разполага и използва добре поддържаните спомагателни инсталации и съоръжения, които са необходими за нейното правилно и безопасно функциониране: инсталация за производство на водород, сгуроотвални секции за депониране на сгуропепелината, складова база за твърди и течни горива, мазутно-маслено стопанство, помпена станция и др.

Още в тази категория: Лицензии »
vs01
vs02
vs03
vs04